تصویر سازی روی پارچه

از آنجا که هنر طراحی ‌سابقه‌ای بسیار کهن دارد، قدیمی‌ترین طرح‌ها مربوط به دورانی است که بشر غارنشین بوده است. نمونه‌هایی از این طرح‌ها در غارهایی که در اسپانیا و جنوب فرانسه کشف شده‌اند، چگونگی و روش‌های طراحی انسا‌ن‌های اولیه را برای ما روشن می‌سازند.
طرح‌ها و علامت‌هایی که بشر اولیه ابداع کرده بودند از نظر معنی و محتوا از آنچه که طراحان در هزاره اخیر ساخته‌اند با ارزش تر هستند.

نمونه تصویر سازی روی پارچه